כתוב ביקורת על נותן השירות | נותן שירות, מעוניין להצטרף? | אודות | שאלות ותשובות | תקנון
שיפוצים, איסטלטור, הובלות
 
 
     
 
  
תקנון click2fix

תנאי שימוש – Click2fix

או.טי.בי נט בע"מ (להלן - "החברה"), מודה לך (להלן - "המשתמש") על בחירתך באתר Click2Fix (להלן - "האתר" או "Click2Fix") המנוהל על ידי החברה. בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים (להלן - "השירותים"). במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.
1.כללי
1.1.האמור בתנאי שימוש אלה נעשה בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס לנשים ולגברים גם יחד.
1.2.השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים לעיל והלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, תשתדל החברה לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.
1.3.אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
1.4.תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין האתר לבין כל אדם המשתמש בו, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים ו/או בקישור לאתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר.
1.5.החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. המשתמש מסכים בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לרבות עובדיה ובעלי מניותיה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
1.6.במסגרת השירותים, החברה תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי החברה איננה אחראית ולא תהיה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים ועל השפעת השימוש באתר בציוד ו/או שירותים אלה.


2.שימוש במידע והגנת הפרטיות
2.1.המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח, לרבות פיקוח ממוחשב, על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "cookies" אשר מועברים לכונן הקשיח במחשב האישי שלו המאפשר את זיהויו גם בביקוריו הבאים באתר ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח האתר ו/או השירותים ו/או לצורך שמירה על איכותם, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.
2.2.מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה החברה רשאית:
א. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לחברה מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוג כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
ב. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
ג. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי החברה בקשר עם המשתמש לצרכי החברה.
2.3.על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי החברה איננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמילא ו/או כפי שמופיע במסמכים אחרים אותם מסר לחברה, לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר, אם וככל שיש לו חשבון כאמור (לעיל ולהלן - "פרטי המשתמש").
2.4.המשתמש נותן בזאת לאתר את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאתר, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.

3.התנהגות המשתמשים באתר
3.1.אסור למשתמשים להעלות למערכת תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגעים בפעילות האתר. בין היתר, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעלות למערכת תכנים מהמפורטים להלן:
• כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב,משמיץ, עוין או פוגע העלול לפגוע ברגשות ובאמונות הציבור- הן לגבי יחידים והן לגבי הציבור בכללותו ו/או כל קבוצה מסויימת בציבור.
• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו.
• כל תוכן העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי, לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד,תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל.
• מודעות חינם, המוצעות על ידי שירותים כדוגמת Banner ואחרים - אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המערכת בכתב ומראש.
• כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של החברה ו/או צד שלישי.
• כל תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, או משתמש או לקוח של אתר אתר בפרט ו/או לקוחות צד שלישי.
• התחזות לאדם או לגוף אחר לרבות על ידי שימוש בסיסמאות של אחרים ו/או התחקות אחר אדם אחר או הטרדתו של אדם אחר בכל דרך שהיא.
• כל חומר שקרי ו/או מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או צד שלישי כלשהו.
• כל חומר המכיל וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע ו/או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.
• הפצת "דואר זבל (spam)” לשרתי החברה ו/או הצפתם בכל דואר אחר.
• שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק ו/או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר בעזרתן מאפשרת החברה את אספקת השירותים.
• הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמתה הכתובה מראש של החברה.
• שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן למפות, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.
• להפריע בכל דרך אחרת את פעולת האתר, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).
• לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות ו/או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ ו/או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו
3.2.במידה שמצאת במידע הנמצא באתר ו/או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה.

4.ניתוק או הפסקה של השירותים
בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי הסעיף לעיל או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה החברה רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות הסרת מודעת פרסום, ללא צורך בהודעה מוקדמת. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.
החברה רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעיתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

5.קניין רוחני
5.1מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") - הינם של החברה ו/או של ספקים של אתר בלבד, לפי הענין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
5.2בנוסף, משתמשים המעלים תכנים למערכת מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה לרבות על פי חוק זכות יוצרים, 1911, פקודת זכות יוצרים, חוק אחר כלשהו ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין, כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, תשכ"ז 1967, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם כפי שתשונה מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מן הדרכים המנויות לעיל ו/או המוציא שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981.

6.תשלום
השימוש באתר ו/או בחלקם של השירותים בו איננו כרוך בתשלום כלשהו לחברה, אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר ונתקבלה הסכמתך לביצוע תשלומים כאמור בנפרד.

7.הגבלת אחריות
בסעיף זה, "החברה" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי אשר מטעמה.
7.1.מובהר בזה, כי החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש. למניעת ספק, החברה אינה מציעה ו/או מסכימה ו/או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר מטעמם של משתמשים ו/או צדדים שלישיים העושים בו שימוש והיא לא תהא אחראית לנזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו המתבסס עליהם.
7.2.החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים. מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
7.3.השירותים מכילים קישוריות (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. החברה אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין. מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישוריות באתר על ידי החברה לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של אתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, החברה אינה מעודדת, מציעה, מסכימה ו/או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.
7.4.מובהר בזאת, כי למערכת click2fix מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש ולחברה אין שליטה על מקורות אלו. לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידה של החברה. החברה אינה אחראית לאמיתותם, דיוקם, תקפותם ו/או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. החברה לא תהיה אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.
7.5.כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
7.6.בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא כלפי המשתמש או כלפי צדדים שלישיים לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים,אובדן רווחים,מוניטין וכו') כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד החברה בקשר עם כל תכנים שיועלו על-ידם למערכת.
7.7.השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם (AS-IS). החברה אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, ו/או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם 7.8.והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
7.9.יתכן והמידע, השירותים והמוצרים הזמינים באתר ו/או באתרים של אחרים באמצעות הפניה דרך אתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות.
7.10.אין ולא תהיה לחברה אחריות כלשהי בקשר עם טעות, פגם, הפסד רווח ו/או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.
7.11.בכל מקרה החברה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות החברה, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה.
7.12.כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו, החברה לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים. הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מאתר.
7.13.היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי שימוש אלה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
7.14.החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
7.15.בשום נסיבות לא תחול על החברה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
7.16.החברה מביאה לידיעתך כי אתרי תוכן וספקי תוכן נוהגים לקבוע תניות פטור מאחריות ותניות הגבלת אחריות החלות על כל מי שמשתמש בשירותים ו/או בתכנים ו/או במידע המסופק על ידם, ולפיכך, אחריותם, אחריות מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם, עשויה להיות מוגבלת אף היא בהתאם לתנאי הפטור הקבועים באתריהם ו/או בהסכמיהם, ועצם הסכמתך לקבל את תכניהם עשויה להתפרש כהסכמה לתנאי הפטור והגבלת האחריות שלהם.
7.17.הנך אחראי באופן מלא לשימור סודיות הסיסמא ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

8.קניות, מידע מסחרי ופרסומות
8.1.החברה אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם באתר ו/או המפורסמים באתרים של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם החברה לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.
8.2.כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר ו/או באתרים אחרים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לענין זה, החברה אינה צד לעסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות השירות - וזאת גם אם יבחר המשתמש לשלם את התמורה באמצעות חיוב חשבונו באתר (אם ישנו כזה) או באמצעות צדדים שלישיים הקשורים באתר (ככל שהדבר אפשרי).

9.הגבלת השימוש
אתר Click2Fix נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים, אלא אם צוין אחרת במפורש. המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר ו/או באתר (להלן - "הפריטים") להכניס שינויים בפריטים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפריטים האמורים, בנוסף, חל איסור חמור על המשתמש לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה או עקיפה, במידע הקיים במאגרי הנתונים של אתר.

10.הצהרות והתחייבויות המשתמש
10.1.המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
• כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י החברה, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של החברה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את החברה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:
א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995.
ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים ו/או פרסום הודעות אשר תוכנן אינו ראוי ו/או מוטעה ו/או פוגעני ו/או מזיק ברשלנות או במזיד למשתמשים אחרים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם.
• כי ישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה כתוצאה מהפרת תנאי השימוש אלה.
• כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י החברה, בין היתר, מכוח חוזים של החברה עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה.
• כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה על המשתמש בלבד.
• כי ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י החברה, לא יהיה רשאי לחזור ולרכוש או לפרסם בשירותי אתר גם תחת שם משתמש אחר אלא באישור החברה.

11.המחאת זכויות וחובות על ידי החברה
מוסכם בזה, כי החברה רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת, לאחר או לאחרים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש (אם וככל שתהיה לה זכות כאמור). משתמש לא יהיה רשאי להסב כל זכות אשר הוקנתה לו באופן אישי על ידי האתר ו/או החברה לאחרים ללא אישור החברה מראש ובכתב.

12.מודעות המועלות למערכת על-ידי משתמשים
מגישי המודעות מצהירים כי הם בני 18 לפחות, כי אינם מגישים את המודעה מטעמים מסחריים כלשהם זולת למטרת מכירת מוצרים ו/או מתן שירותים הנזכרים מפורשות בגוף המודעה, כי המידע הנזכר במודעה הוא נכון, מדוייק ושלם למיטב ידיעתם, כי אין מניעה חוקית להשלמת העסקה (לרבות, שעבוד, משכון, חוב וכו') הנזכרת במודעה, וכי אין בכוונתם לבצע כל מעשה הונאה, תרמית ו/או מצג-שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את ציבור קוראי המודעות ו/או מכל כוונה אחרת.

13.סמכות שיפוט והדין החל
מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת"א-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

14.שונות
14.1.החברה שומרת לעצמה את הזכות (אך לא החובה) להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, לרבות אך מבלי לגרוע, במקרה שיובא לידיעתה כי האתרים ו/או התכנים ו/או השימוש בהם נוגד את הוראות הדין ו/או גורם נזק כלשהו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או מהווה הפרת זכויות כלשהן של כל אחד מאלה ו/או כולל מידע מוטעה. החברה לא תחזיר תשפה משתמש ו/או צד שלישי בגין כספים שהוציא עבור שירותים שבוטלו ו/או שהוסרו בין היתר מן הסיבות המנויות לעיל.
14.2.כל התכנים המתפרסמים באתר ו/או באיזה מהאתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה עלולים להימחק כעבור זמן. החברה אינה מתחייבת שתכנים הנמצאים במועד מסוים באתר ו/או ברשת יוסיפו להתפרסם ברשת גם בהמשך.

 

 

כל הזכויות שמורות © Click2fix 2007. אין להעתיק את תוכן המודעות